Bom

นายภาคิน ศรีสรรพางค์ (บอม)

Finn รุ่นที่ 2

“Finn เป็นสถาบันที่ตอบโจทย์ที่ผมต้องการได้เป็นอย่างดี หลักสูตรการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งการเรียนการสอนไม่ได้มีแค่ในตำราเรียน แต่เป็นการเรียนจากการปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้กับอาจารย์ระดับผู้บริหาร ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้มีที่ปรึกษาส่วนตัวในการทำธุรกิจด้วย”

จบการศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัย : The University of Gloucestershire  –  ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดูแลนักศึกษาอยู่ในระดับ Top 10 ของประเทศอังกฤษ

สาขา : BA (Hons) International Business  

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง)