“เรียนรู้….ที่จะเป็นผู้ให้”

Pic1Pic1Pic1

“เรียนรู้….ที่จะเป็นผู้ให้ ”
นักศึกษาสถาบัน Finn จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)