เกี่ยวกับ Finn

สถาบัน Finn School of Business and Tourism ชื่อเดิม Finn College จดทะเบียนโรงเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในชื่อโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้สอนและเปิดศูนย์การสอนในหลักสูตร Level 4, Level 5

diploma จากบอร์ดการศึกษา ประเทศอังกฤษซึ่งถูกรับรองโดยหน่วยงานการควบคุมคุณภาพและรับรองคุณวุฒิการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และเป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การบริหารธุรกิจ
: BA (Hons) Business Administration
: BA (Hons) Business Management
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
: BA (Hons) Business Enterprise
: BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation
การสร้างเจ้าของธุรกิจ
: BA (Hons) Business Entrepreneurship
การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์
: BA(Hons) Business Management and Strategy
การบริหารธุจกิจระดับโลก
: BA (Hons) Global Business
การบริหารการตลาดออนไลน์
: BA (Hons) Digital Marketing
การบริหารการตลาด
: BA (Hons) Marketing
การจัดการอีเว้นท์
: BA (Hons) Event Management
การบริหารบัญชีและการจัดการ
: BA (Hons) Accounting and Management
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
: BA (Hons) International Business
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
: BA (Hons) International Business Communication
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
: BA (Hons) Human Resource Management
การบริหารโลจิสติกและธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
: BA (Hons) International Logistics and Trade Finance
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สาขา
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
: BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์
: BA (Hons) Travel and Tourism Management : BA (Hons) Travel and Tourism
การจัดการการโรงแรม
: BA (Hons) International Hospitality Management
การจัดการโรงแรมและอาหาร
: BA (Hons) International Tourism, Hospitality and Leisure Management
: Hospitality and Food

การเรียน 2 ปีแรกในไทย ในหลักสูตร Level 4 และ Level 5 Diploma โดยเรียนทั้งหมด 14 วิชา 320 หน่วยกิต ในวิชาการบริหารธุรกิจ และวิชาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งทางสถาบัน “ไม่มีสิทธิ์” ออกเกรด วุฒิ หรือแม้แต่ทำเอกสารการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้งสิ้นแต่เอกสารการเรียนข้อสอบรวมทั้งสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกส่งตรงมาจากบอร์ดการศึกษาประเทศอังกฤษ เมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้งรายงาน และข้อสอบจะถูกส่งกลับไปตรวจและให้เกรดโดยบอร์ดการศึกษา ประเทศอังกฤษ การเรียน 2 ปีแรกในไทย จะเรียน ณ
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรร่วมกับ Finn นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ามาเรียนวิชาพื้นฐานด้านการบริหารและการโรงแรม เรียนเสริมภาษาอังกฤษ และปรึกษาเรื่องการเรียนกับทีมอาจารย์ที่ Finn กรุงเทพได้อีกด้วย โดยสถาบันตั้งอยู่ย่านอารีย์ ใจกลางกรุงเทพในการเรียนวิชาหลักนักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและการโรงแรม ภายใต้หลักสูตรของรัฐบาลอังกฤษ เช่น วิชาบริหารธุรกิจองค์กร วิชาการเงิน วิชาการตลาด ฯลฯ รวมทั้งปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
โดยจะเน้นการเก็บคะแนนจากการทำรายงานและมีอาจารย์ดูแลทั้งระหว่างทำงานและก่อนส่งไปตรวจที่อังกฤษ หลังจากเรียนจบ 2 ปี ( Diploma Level 5 ) กับทางสถาบันแล้ว
นักศึกษาจะสามารถใช้คุณวุฒิที่ได้เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในปีสุดท้ายโดยระบบ Top up degree กับทุกมหาวัทยาลัยรัฐบาทของประเทศอังกฤษที่รับ Top up degree
และเมื่อเรียนจบการศึกษานักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อซึ่งเป็นวุฒิปริญญาตรีแบบเดียวกับนักศึกษาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรกทุกประการ

โดยทุกมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อในปีสุดท้ายนั้น ทุกสถาบันล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก

ปัจจุบัน สถาบัน Finn เป็นสถาบันการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์เยอะที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในระบบเดียวกัน ได้แก่ 20 มหาวิทยาลัยรัฐในประเทศอังกฤษ 2 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย และ 3 มหาวิทยาลัยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดยทุกมหาวิทยาลัยนั้นการันตีว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร Diploma 2 ปีจาก Finn
มาสามรถเข้าเรียนต่อในปีสุดท้ายในระบบ Top up degree กับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Finn ได้ทันที โดยในปัจจุบันได้มีนักศึกษาจากระบบการทดลองสอนที่เข้าเรียนต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้แล้วกว่า 60 คน

Close Menu