ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

(อาจารย์และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ร่วมก่อตั้ง)

, ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งลีดส์, ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน จากสภาวิจัยและพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain Council ) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Certified Blockchain Expert
 • Certified Cryptocurrency Expert
 • Certified NFT Expert
 • Certified Metaverse Expert

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud, IOT, Big Data,Ai, Block Chain จากสถาบัน Imperial College Business School ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาทางด้าน HR และ IT ให้กับ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)
 • ผู้จัดการ การแก้ไขปัญหาและหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าองค์กร บริษัท Amadeus Asia (Regional Headquarter)
 • เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท Accenture
 • อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนในหลายด้าน การประยุกต์ใช้ระบบ IT ในองค์กร, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์(CRM), การจัดการการวัดผลในองค์กร(KPI), การจัดการความรู้ในองค์กร(KM)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

(ที่ปรึกษาวิชาการและผู้อำนวยการสถานบัน Finn ชลบุรี)

, ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ประวัติการทำงานด้านบริหาร

 • กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้น บริษัท Sawgrass Dot Com กรุงเทพฯ
 • นักกลยุทธ์การลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท ABN AMRO Asia Securities จำกัด (มหาชน)
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/นักวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัท ABN AMRO Asia Securities จำกัด (มหาชน)
 • นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท Ong & Company PTE. จำกัด ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการทำงานด้านวิชาการ

 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ พันธจักร ว่องปรีชา

, อาจารย์ พันธจักร ว่องปรีชา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท University of Warwick, Coventry, สหราชอาณาจักร ( ทุนจากรัฐบาลอังกฤษ British Chevening Scholarship )
 • ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประวัติการทำงาน

 • วิทยากรพิเศษในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยากรรับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆและองค์การระหว่างประเทศ , กระทรวงพาณิชย์, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) , และ สสปน.(TCEB)
 • Phyathai 1, Phyathai 2 และ Paolo Phaholyothin : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ด้าน Government Affairs และด้านการต่างประเทศ
 • World Reward Solutions : ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
 • Corporate Affairs Master Group Corporation (Asia) Co.,Ltd. : ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กร
 • Siam Piwat : รองประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
 • King Power International Co.,Ltd. : ที่ปรึกษาองค์กร
 • หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด : ผู้จัดการฝ่ายบริหารฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด : ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป
 • ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • กระทรวงการต่างประเทศ : เลขานุการเอก

ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์

, ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ เรียนโดยได้รับทุนของรัฐบาลไทย
 • ปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ
  จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ( University of Cambridge ) ประเทศอังกฤษและได้รับทุนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐบาล Top 3 ของประเทศไทย
 • อาจารย์สอนพิเศษ ณ สถาบันภาษาชั้นนำหลายแห่ง

ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ

, ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการตลาด, Curtin University, School of Marketing, Perth WA, ออสเตรเลีย,
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายประเทศไทย 2549
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Eastern Kentucky University, Richmond, KY, USA, 2000
 • อนุปริญญาที่มีเกียรติสูงสุด Berea Community High School, Berea, KY, USA, 1997

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพประเทศไทย 2557 – ปัจจุบัน
 • ประธานฝ่ายการตลาด, โรงเรียนบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ประเทศไทย, 2012-2014
 • อาจารย์ประจำสำนักการตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2008-2012
 • ผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREM) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 2007-2008
 • อาจารย์ประจำสำนักบริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายประเทศไทย 2549-2551

อาจารย์ สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

, อาจารย์ สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (MEM) The university of Queenland , ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและอาจารย์สอนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(มศว.)
 • นักวิจัยและที่ปรึกษาบริษัท Noviscape Consulting Group

อาจารย์ รจนารถ วรมนตรี

, อาจารย์ รจนารถ วรมนตรี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านท่องเที่ยว

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการสายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย (Qantas Airways) ในส่วนงานบริการ ประจำประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ พรรณธวลี สวาวสุ

, อาจารย์ พรรณธวลี สวาวสุ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา (TESOL)

  มหาวิทยาลัย Stirling ,สกอตแลนด์ , ประเทศอังกฤษ

 • ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจเชิงบูรณาการ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
 • อาจารย์สอนภาษา Universidade Estadual Paulista (UNESP) , ประเทศบราซิล
 • อาจารย์สอนภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ธนัญชัย มงคลพลา

, อาจารย์ ธนัญชัย มงคลพลา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA จาก George Washington University
 • ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ บริษัท BOUTIQE ASSET MANAGEMENT
 • นักวิเคาระห์ บริษัท WARNER CONSTRUCTION CONSULTANTS
 • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท THAI ROLLING SHUTTERS
 • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์แผนกแผนงาน ธุรกิจ บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด
 • อาจารย์สอน IELTS, GED, IGCSE, SAT ที่โรงเรียนกวดวิชา Prinncipal

MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES (อังกฤษ)

, MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES (อังกฤษ)

ประวัติการทำงานในแวดวงการศึกษา

 • อดีตผู้สอบ IELTS ประเทศไทย
 • อดีตผู้จัดการ IDP Education Australia
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ British Council
 • ผู้อำนวยการ การสอนภาษาอังกฤษ aclEnglish (Thailand)
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย St.John
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อาจารย์ ธัญญ์นภัส ปัญญาศิริสิทธิ์

(อาจารย์ผู้ช่วยดูแลนักศึกษา)

, อาจารย์ ธัญญ์นภัส ปัญญาศิริสิทธิ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทสาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ, Bournemouth University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ B.A. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่วางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ, ภาษาอังกฤษสำหรับเนติบัณฑิตยสภา, ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ, ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี ที่สถาบันติวกฏหมาย Ohm’s Law
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
 • ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ที่ XChange ภาษาอังกฤษ สถาบันติว TOEIC TOEFL
 • ผู้ประสานงานและที่ปรึกษา บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
Close Menu