ทีมอาจารย์ FINN

ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

(อาจารย์และผู้อำนวยการสถาบัน)

อาจารย์ปริญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งลีดส์, ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาทางด้าน HR และ IT ให้กับ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)
 • ผู้จัดการ การแก้ไขปัญหาและหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าองค์กร บริษัท Amadeus Asia (Regional Headquarter)
 • เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท Accenture
 • อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนในหลายด้าน การประยุกต์ใช้ระบบ IT ในองค์กร, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์(CRM), การจัดการการวัดผลในองค์กร(KPI), การจัดการความรู้ในองค์กร(KM)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ สถาบัน Finn)

อาจารย์โบว์

ประวัติการทำงานด้านบริหาร

 • กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้น บริษัท Sawgrass Dot Com กรุงเทพฯ
 • นักกลยุทธ์การลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท ABN AMRO Asia Securities จำกัด (มหาชน)
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/นักวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัท ABN AMRO Asia Securities จำกัด (มหาชน)
 • นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท Ong & Company PTE. จำกัด ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการทำงานด้านวิชาการ

 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ.เจษฎากร ณ ลำพูน

Mr. Jedsadakorn Na Lamphun

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (กำลังศึกษา), มหาวิทยาลัยแห่งเซาเทิร์นควีนแลนด์, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน
 • ผู้จัดการประเทศไทย ALL PROPERTY MEDIA Co., Ltd. (www.DDproperty.com, www.propertyguru.com.sg)
 • รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัททานตะวันจำกัดมหาชน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
 • ผู้จัดการการตลาดองค์กร LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
 • ผู้จัดการเขตการขายระดับชาติ, ELECTROLUX (THAILAND)
 • กรรมการที่ปรึกษา Ambassador Bilingual School

อาจารย์ สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

อ.สุพจน์2

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (MEM) The university of Queenland , ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและอาจารย์สอนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(มศว.)
 • นักวิจัยและที่ปรึกษาบริษัท Noviscape Consulting Group

ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์

Dr.Chirasiri Kasemsin

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ เรียนโดยได้รับทุนของรัฐบาลไทย
 • ปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ
  จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ( University of Cambridge ) ประเทศอังกฤษและได้รับทุนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐบาล Top 3 ของประเทศไทย
 • อาจารย์สอนพิเศษ ณ สถาบันภาษาชั้นนำหลายแห่ง

ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ

อาจารย์เปิ้ล

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการตลาด, Curtin University, School of Marketing, Perth WA, ออสเตรเลีย,
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายประเทศไทย 2549
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Eastern Kentucky University, Richmond, KY, USA, 2000
 • อนุปริญญาที่มีเกียรติสูงสุด Berea Community High School, Berea, KY, USA, 1997

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพประเทศไทย 2557 – ปัจจุบัน
 • ประธานฝ่ายการตลาด, โรงเรียนบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ประเทศไทย, 2012-2014
 • อาจารย์ประจำสำนักการตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2008-2012
 • ผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREM) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 2007-2008
 • อาจารย์ประจำสำนักบริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายประเทศไทย 2549-2551

อาจารย์ บัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา

Miss Bantita Jaivisuthunsa

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เกียรตินิยม (Merit) ทางด้าน การจัดการการตลาดระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งลีดส์ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการ ที่ Weeorganic Co., Ltd
 • ผู้จัดการทั่วไป ที่ DF Marketplace Limited
 • Business Development Executive ที่ Sanook Shopping Limited

อาจารย์พิมพ์พร ชีวานันท์

Miss Pimporn Chewananth

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการการตลาดและกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท P4P Solutions ให้คำปรึกษากับบริษัทในไทยและสิงค์โปร์ผู้จัดการอาวุโส Academy Talent and Organization Development, BIG C Supercenter Public Company Limited
 • ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าผลิตภัณฑ์ Central Department Store Ltd.
 • นักวิเคราะห์ บริษัท Accenture Thailand

อาจารย์ ธนัญชัย มงคลพลา

ball-1 (1)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA จาก George Washington University
 • ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์สอน IELTS, GED, IGCSE, SAT ที่โรงเรียนกวดวิชา Prinncipal
 • นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ บริษัท BOUTIQE ASSET MANAGEMENT
 • นักวิเคาระห์ บริษัท WARNER CONSTRUCTION CONSULTANTS
 • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท THAI ROLLING SHUTTERS
 • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์แผนกแผนงาน ธุรกิจ บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด

อาจารย์ รจนารถ วรมนตรี

อาจารย์โรจี้1

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านท่องเที่ยว

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการสายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย (Qantas Airways) ในส่วนงานบริการ ประจำประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และราชภัฏสวนสุนันทา

MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES (อังกฤษ)

MR. JOHN DAVID GEORGE HUGHES

ประวัติการทำงานในแวดวงการศึกษา

 • อดีตหัวหน้าผู้สอบ IELTs ประเทศไทย
 • อดีตผู้จัดการ IDP Education Australia
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ British Council
 • ผู้อำนวยการ การสอนภาษาอังกฤษ aclEnglish (Thailand)
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย St.John
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

MR. KALAFYA BROWN (อเมริกัน)

MR. KALAFYA BROWN

ประวัติการศึกษา

 • จบ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ทางด้าน Cognitive Science (ด้านการทำงานของสมอง)

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์สอนที่ Kaplan ทั้งที่อเมริกาและไทย
 • อาจารย์ประจำ Solano Community College, California, 2002
 • ได้รางวัลเรียนดีจากรัฐบาลอเมริกา National Merit Scholarship Award Winner, 1992.