การเรียนที่ FINN

Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) ชื่อเดิม Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

การเรียน

การเรียนปีที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย  แบ่งภาคการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน / ปี โดยช่วงภาคเรียน 1-4 จะเรียนภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงาน และดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 จะเป็นการฝึกงานกับบริษัทแบบเต็มเวลา โดยผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ

คุณวุฒิที่จะได้รับ เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในไทย นักศึกษา Finn จะได้รับผลการเรียนและคุณวุฒิ Level 4,5 Diploma โดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ และประทับตรารับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) เป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

การเรียนปีสุดท้ายคือปีที่ 3 จะเรียน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกอีก 1 ปี เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

โดยการเรียนในปีสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะยังมีทีมงานอาจารย์ของ Finn คอยช่วยดูแลในเรื่องการทำรายงาน การเขียน Assignment และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

ในปีที่ 3 นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนและ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกไปศึกษาต่อโดยตรง เหมือนกับนักศึกษาที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรก ทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบริษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

หลังจากเรียนจบปีที่ 2 กับ Finn แล้วเรารับประกันว่าสามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้ 100% และทางสถาบันจะเป็นผู้ติดต่อประสานมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พัก เอกสารต่างๆ และการทำวีซ่าให้ในทุกขั้นตอน

สาขาที่สามารถเลือกจบและรับปริญญาได้

คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การบริหารธุรกิจ
: BA (Hons) Business Administration
: BA (Hons) Business Management
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
: BA (Hons) Business Enterprise
: BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation
การสร้างเจ้าของธุรกิจ
: BA (Hons) Business Entrepreneurship
การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์
: BA(Hons) Business Management and Strategy
การบริหารธุจกิจระดับโลก
: BA (Hons) Global Business
การบริหารการตลาดออนไลน์
: BA (Hons) Digital Marketing
การบริหารการตลาด
: BA (Hons) Marketing
การจัดการอีเว้นท์
: BA (Hons) Event Management
การบริหารบัญชีและการจัดการ
: BA (Hons) Accounting and Management
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
: BA (Hons) International Business
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
: BA (Hons) International Business Communication
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
: BA (Hons) Human Resource Management
การบริหารโลจิสติกและธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
: BA (Hons) International Logistics and Trade Finance
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สาขา
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
: BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์
: BA (Hons) Travel and Tourism Management : BA (Hons) Travel and Tourism
การจัดการการโรงแรม
: BA (Hons) International Hospitality Management
การจัดการโรงแรมและอาหาร
: BA (Hons) International Tourism, Hospitality and Leisure Management
: Hospitality and Food

การจ่ายค่าเรียน ระยะเวลาเรียน 2 ปีในไทย

ภาคการศึกษา ระยะเวลา หน่วยกิต ค่าเรียน (บาท)
ค่าลงทะเบียน
55,000
ภาคเรียนที่1
12 สัปดาห์
90
75,000
ภาคเรียนที่2
12 สัปดาห์
55
85,000
ภาคเรียนที่3
12 สัปดาห์
90
85,000
ภาคเรียนที่4
12 สัปดาห์
85
85,000
ภาคเรียนที่5
12 สัปดาห์ (ฝึกงาน)
n/a
85,000
ภาคเรียนที่6
12 สัปดาห์ (ฝึกงาน)
n/a
85,000
รวม
320
555,000
Unit NumberCourse NameUnit Credits
TTOTravel and tourism operations20
TTSTravel and tourism supervision25
TGTravel geography20
DADestination analysis25
TOTAL CREDIT 90

This unit covers assessing the tourism sector and the factors that affect participation in tourism, delivering travel and tourism services and tour guiding services.

This unit covers managing a travel agency, managing tour provision and managing staff performance.

This unit covers understanding the features of travel geography, patterns of domestic and international tourism and the nature of tourism destinations.

This unit covers understanding the principles of destination analysis, carrying out a destination audit and assessing the factors that affect tourism destination development.

Unit Number Course Name Unit Credits
EFTH Essentials of finance 15
CSMTH Customer service management 20
GTH Global tourism and hospitality 20
TOTAL CREDIT 55
This unit enables students to gain an understanding of main sources of finance, to understand the relationships between cost volume and profit, to carry out specific costing practices and make recommendations on prices and interpret business performance using recognised tools. It is an in-depth accounting unit, and this should be borne in mind when planning and executing the delivery.
  • Sources of income generation and funding
  • Cost and effective control systems
  • Marginal cost and pricing decisions
  • Operating budget preparation
  • Financial ratio analysis

This unit covers the management of customer service operations, managing the resolution customers’ queries and complaints, analysing the effectiveness of customer service in hospitality or tourism and understanding the use of quality systems in the tourism and hospitality industry.

This unit covers understanding the size and scope of the global tourism and hospitality industry, the food and accommodation sub-sectors it, the issues and influences affecting it and the growth of global tourism and hospitality brands.
  • Stakeholders of industry
  • Factors affecting accommodation location decision
  • The develop of industry and reasons for change
  • Branding and brand loyalty
Unit Number Course Name Unit Credits
OFTH Operational finance 15
HRMTHI Human resource management 25
SMTHI Strategic management 25
CRMTHI Customer relationship management 25
TOTAL CREDIT 90

This unit covers understanding the concepts of financial management and accounting within a hospitality or tourism business; controlling the finances and managing the cash flow and manage the profitability of a department within a hospitality or tourism business.

This unit covers understanding the principles of human resource (HR) management in the tourism and hospitality industry; leading teams and developing human resources policies.

This unit covers contributing to the development of marketing and sales strategies in the tourism and hospitality industry; optimising marketing communications, building strategic partnerships, new product development and understanding the purpose and components of an organisational business plan.

This unit covers developing a customer service strategy in the tourism and hospitality industry; managing customer relationships (CRM) and evaluating customer service.

Unit NumberCourse NameUnit Credits
CITHIContemporary issues in the tourism and hospitality industry25
TOMTour operations management30
STDDSustainable tourism and destination development30
TOTAL CREDIT 85

This unit covers understanding how to identify emerging issues in the tourism and hospitality industry and examining their impact.

This unit covers understanding the global market for tour operations; compiling and marketing an international tour/package holiday and understanding the international legal framework within tour operations.

This unit covers an understanding of the scope and management of sustainable tourism and its environment and destination development.

Close Menu