การเรียนที่ FINN

Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) ชื่อเดิม Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

, การเรียน

การเรียนปีที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย  แบ่งภาคการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน / ปี โดยช่วงภาคเรียน 1-4 จะเรียนภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงาน และดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 จะเป็นการฝึกงานกับบริษัทแบบเต็มเวลา โดยผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ

คุณวุฒิที่จะได้รับ เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในไทย นักศึกษา Finn จะได้รับผลการเรียนและคุณวุฒิ Level 4,5 Diploma โดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ และประทับตรารับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) เป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

การเรียนปีสุดท้ายคือปีที่ 3 จะเรียน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกอีก 1 ปี เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

โดยการเรียนในปีสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะยังมีทีมงานอาจารย์ของ Finn คอยช่วยดูแลในเรื่องการทำรายงาน การเขียน Assignment และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

ในปีที่ 3 นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนและ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกไปศึกษาต่อโดยตรง เหมือนกับนักศึกษาที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรก ทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบริษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

หลังจากเรียนจบปีที่ 2 กับ Finn แล้วเรารับประกันว่าสามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้ 100% และทางสถาบันจะเป็นผู้ติดต่อประสานมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พัก เอกสารต่างๆ และการทำวีซ่าให้ในทุกขั้นตอน

สาขาที่สามารถเลือกจบและรับปริญญาได้

คณะบริหารธุรกิจ
 • BA (Hons) Business Administration
 • BA (Hons) Business Management
 • BA (Hons) Business Enterprise
 • BA (Hons) Global Business
 • BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation
 • BA (Hons) Digital Marketing
 • BA (Hons) Marketing Management
 • BA (Hons) Live Events Production
 • BA (Hons) Accounting and Management
 • BA (Hons) International Business
 • BA (Hons) Commerce and international business
 • BA (Hons) Business Management and Strategy
 • BA (Hons) International Logistics and Trade Finance
คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
 • BA (Hons) Travel and Tourism Management
 • BA (Hons) Travel and Tourism
 • BA (Hons) International Hospitality Management
 • BA (Hons) International Tourism, Hospitality and Leisure Management : Hospitality and Food

รายวิชาที่เรียนระยะเวลา 2 ปีในไทย

Unit NumberCourse NameUnit Credits
TTOTravel and tourism operations20
CSMTHCustomer service management20
TGTravel geography20
DADestination analysis25
TOTAL CREDIT 90

Unit NumberCourse NameUnit Credits
EFTHEssentials of finance15
TTSTravel and tourism supervision25
GTHGlobal tourism and hospitality20
TOTAL CREDIT 55

Unit NumberCourse NameUnit Credits
OFTHOperational finance15
HRMTHIHuman resource management25
SMTHIStrategic management25
CRMTHICustomer relationship management25
TOTAL CREDIT 90

 

Unit NumberCourse NameUnit Credits
CITHIContemporary issues in the tourism and hospitality industry25
TOMTour operations management30
STDDSustainable tourism and destination development30
TOTAL CREDIT 85

 

Close Menu