การเรียนที่ FINN

Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) ชื่อเดิม Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

, การเรียน

การเรียนปีที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย  แบ่งภาคการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน / ปี โดยช่วงภาคเรียน 1-4 จะเรียนภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงาน และดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 จะเป็นการฝึกงานกับบริษัทแบบเต็มเวลา โดยผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ

คุณวุฒิที่จะได้รับ เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในไทย นักศึกษา Finn จะได้รับผลการเรียนและคุณวุฒิ Level 4,5 Diploma โดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ และประทับตรารับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) เป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

การเรียนปีสุดท้ายคือปีที่ 3 จะเรียน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกอีก 1 ปี เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

โดยการเรียนในปีสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะยังมีทีมงานอาจารย์ของ Finn คอยช่วยดูแลในเรื่องการทำรายงาน การเขียน Assignment และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

ในปีที่ 3 นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนและ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกไปศึกษาต่อโดยตรง เหมือนกับนักศึกษาที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรก ทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบริษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

หลังจากเรียนจบปีที่ 2 กับ Finn แล้วเรารับประกันว่าสามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้ 100% และทางสถาบันจะเป็นผู้ติดต่อประสานมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พัก เอกสารต่างๆ และการทำวีซ่าให้ในทุกขั้นตอน

สาขาที่สามารถเลือกจบและรับปริญญาได้

Business
 • BA (Hons) Business Administration
 • BA (Hons) Business Management
 • BA (Hons) Business Enterprise
 • BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation
 • BA (Hons) Digital Marketing
 • BA (Hons) Marketing
 • BA (Hons) Event Management
 • BA (Hons) Accounting and Management
 • BA (Hons) International Business
 • BA (Hons) International Business Communication
 • BA (Hons) Human Resource Management
 • BA (Hons) International Logistics and Trade Finance
Tourism & Hospitality
 • BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
 • BA (Hons) Travel and Tourism Management
 • BA (Hons) Travel and Tourism
 • BA (Hons) International Hospitality Management
 • BA (Hons) International Tourism, Hospitality and Leisure Management : Hospitality and Food

รายวิชาที่เรียนระยะเวลา 2 ปีในไทย

Unit NumberCourse NameUnit Credits
TTOTravel and tourism operations20
TTSTravel and tourism supervision25
TGTravel geography20
DADestination analysis25
TOTAL CREDIT 90

การจัดการบริษัททางด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
วิชาจะนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การประเมินภาคการท่องเที่ยว และ ปัจจัยที่มีผล ของการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว รวมไปถึงการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และ การจ้างและระบบการบริหารไกด์ทัวร์

การควบคุม ดูแล บริษัทท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยว วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว และ การจัดทัวร์ โดยรวมไปถึง การจัดการประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของพนักงาน

การจัดการภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของภูมิศาสตร์การเดินทาง ในรูปแบบของการท่องเที่ยวภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึง ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว

การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง
เน้นสร้างความเข้าใน และใช้หลักการวิเคราะห์สถานที่ว่าจะใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว และทำประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างไร โดยดำเนินการตรวจสอบสถานที่นั้นๆ และ ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

Unit NumberCourse NameUnit Credits
EFTHEssentials of finance15
CSMTHCustomer service management20
GTHGlobal tourism and hospitality20
TOTAL CREDIT 55

 

สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการเงิน สร้างความเข้าใจในเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุน ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนและกำไรในการการคิดต้นทุนเฉพาะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคา รวมไปถึง การตีความผลการดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน

การจัดการ การให้บริการลูกค้าการจัดการการดำเนินงานการบริการลูกค้า การจัดการการสอบถามและการร้องเรียนของลูกค้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริการลูกค้าในการต้อนรับหรือการท่องเที่ยวและการทำความเข้าใจการใช้ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

การจัดการท่องเที่ยวและให้บริการในระดับโลก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับโลก อาหาร และ ที่พัก รวมทั้ง อิทธิพลที่มีผลต่อการเติบโตของแบรนด์การท่องเที่ยวและการบริการระดับโลก

Unit NumberCourse NameUnit Credits
OFTHOperational finance15
HRMTHIHuman resource management25
SMTHIStrategic management25
CRMTHICustomer relationship management25
TOTAL CREDIT 90

 

การประยุกต์ใช้การเงินในการจัดการองค์การ วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การทำความเข้าใจแนวคิดของการจัดการทางการเงินและการทำบัญชี รวมไปถึงการควบคุมการเงินและจัดการกระแสเงินสดและจัดการผลกำไร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การทำความเข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) การจัดการทีมงาน และการพัฒนานโยบายทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ทางการตลาด วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และส่วนประกอบของแผนธุรกิจขององค์กร

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนากลยุทธ์การบริการลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และประเมินการบริการลูกค้า

Unit NumberCourse NameUnit Credits
CITHIContemporary issues in the tourism and hospitality industry25
TOMTour operations management30
STDDSustainable tourism and destination development30
TOTAL CREDIT 85

 

ปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สร้างการทำความเข้าใจวิธีระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และเฉพาะหน้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการและการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไข
การจัดการและบริหารบริษัททางการท่องเที่ยว วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเข้าใจตลาดโลกสำหรับการดำเนินงานการท่องเที่ยว การจัดการและดำเนินงานบริษัทโดยรวมและการตลาด รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยยึดตามสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาจุดหมายปลายทาง
Close Menu